Корекция на отводнителен канал, гр. Съединение – I-ви, ІІ – ри и III-ти етап