Предлагаме качествени строителни услуги и персонално отношение

В началото, бихте ли представили Солид Билд Груп на
читателската аудитория на списание АгроБио Техника?
Здравейте и благодаря за възможността да представя
Солид Билд Груп на Вашите читатели. Идеята за компа
нията се роди някак естествено, като продължение на
моето образование, като експертизата ми в строителния
сектор, която градя в продължение на повече от 15 години.
Така, през 2015 г. създадохме Солид Билд Груп, водени от
идеята да съчетаем уменията и страстта си към строи
телството и да създадем място, на което да предлагаме
на нашите клиенти качествени строителни услуги и пер
сонално отношение. Днес, почти десет години по-късно
сме щастливи, че имаме многобройни реализирани проек
ти и също толкова изградени партньорства. Благодарни
сме, че имаме възможността да инвестираме в нова и
съвременна техника, която ни позволява да разширяваме
спектъра от строителни услуги, които предлагаме. Една
от последните ни инвестиции е в механизация за индустри
ално строителство. Горди сме, че успяхме да съберем екип
от квалифицирани специалисти, с които заедно поемаме,
менажираме и изпълняваме проектите без компромис с
качеството на услугата и винаги в поставения срок.
Като продължение на това, за нас ще бъде интересно да
научим какви реализирани проекти имате в сектора на
селското стопанство. Бихте ли разказали за някои от тях?
Като компания, предлагаща комплексно строителство,
получихме първи запитвания от земеделския сектор преди
3 години, от когато са и първите ни реализирани проек
ти. С цел да сме конкурентни на пазара, бързо осъзнахме
нуждата от затваряне на кръга за този вид услуга, което
ме подтикна да инвестираме в база за производство на
металните конструкции, които използваме при изгражда
нето на обекти. Тя се намира в град Съединение, близо до
Пловдив. С централната за страната локация и близост до
основните пътни и железопътни артерии, имаме възмож
ността за мобилизация на ресурсите ни за броени часове.
За агросектора сме изграждали зърнобази със съпътстващи
силози и инфраструктура, предприятия за хранително-вку
совата промишленост, включително и хладилните камери
в тях, както и навеси и гаражи за съхранение на селскосто
панска техника, работилници за селскостопански машини,
оборудвани с подемна техника. Имали сме възможността
да изграждаме и кравеферми, със специфичното оборудване
за почистване на помещенията и механизираното изхран
ване. Освен проекти на територията на страната, имаме
реализирани такива и в съседна Турция, в района на град
Одрин. Щастливи сме, че успяхме да изградим много добри
взаимоотношения с една от най-големите земеделски коо
перации там. Освен затворения кръг от услуги, ние успешно
печелим доверието на клиентите си, защото можем да
изградим и менажираме обекта от ниво проектиране,
през изграждане, съгласно строителните норми в стра
ната, включително въвеждане в експлоатация, поемайки
отговорност за качествено изпълнение на дейностите в
договорените срокове. Вписани сме в Камарата на строите
лите в България, като строител, отговарящ за изпълнение
на обекти от I-ва категория, което ни прави надежден
партньор при изграждане на взривоопасни обекти и такива
с опасност от вредно въздействие върху околната среда.
Какви са спецификите на строителството в агросекто
ра и какво е мястото на строителните технологии и
машини в него?
Строителството в агросектора има своите специфики
и изисквания, които до известна степен се различават от
тези в други индустриални сфери. Например, при изграждане
на помещения за съхранение на продукция, най-важно е да
се избягва появата на конденз по покривната част, което
би довело увреждане на продукция и необратими загуби.
Има специфични изисквания към строителните материали,
за да се осигури подходяща температура, влажността и
хигиенната среда за съхранение и обработка на селскосто
пански продукти. Агросекторът използва разнообразна сел
скостопанска техника и машини, като трактори, комбайни
и други. Наш ангажимент, като строителна компания е
да предоставим подходящи съоръжения за съхранение и
участъци за тези машини, както и да осигурим нужната
инфраструктура за тяхната поддръжка и обслужване.
Как бихте коментирали предимствата и недостатъците,
свързани с реновирането и изграждане на нови съоръже
ния? С какво трябва да се съобразяват собствениците
при избора на един от двата подхода?
Пътувайки в страната, често забелязваме стари сел
скостопански масивни сгради, строени преди повече от
35 години. Те не отговарят на съвременните изисквания
за въвеждане в експлоатация. Преди да се предприемат
действия за тяхното реновиране е необходимо конструк
тивно обследване, което е основополагащо на последващите
строително-монтажни работи. Изпълнявали сме и такива
обекти, които след основния ремонт са изведени във високо
ниво на енергийна ефективност, както и на устойчивост
при природни бедствия. Масивните покриви на тези сгради
са подходящи за поставянето на фотоволтаични системи
за производство на енергия. Разбира се, новото строител
ство, стига да се спазват стриктно правилата за проек
тиране и последващото изпълнение, е предпочитаният
вариант, но моето мнение е, че този остарял сграден
фонд, притежава дълбок потенциал и считам, че е добър
актив. Все пак при ново изграждане, идеите на клиента
могат да се реализират на чиста архитектурна подложка.
В повечето случаи, периодът на изграждане на чисто нова
сграда, е по-кратък от реновирането на съществуваща
такава. Водещото при клиентите от агросектора е сро
кът за изпълнение, което прави изцяло новоизградените
съоръжения предпочитани.
В заключение, как виждате необходимостта и възмож
ностите за строителство в селското стопанство? Какво
е Вашето послание към фермерите и инвеститорите в
сектора?
В настоящите трудни времена, заобиколени от локални
и световни предизвикателства, пазарите на стоки от
земеделското производство са изключително динамични
и поднасящи неприятни изненади. При наличието на място
за съхранение на продукцията, стопанинът получава до
голяма степен сигурност за нея, респективно възможност
за продажби в подходящия момент. Модернизацията на
земеделския сектор е интензивна. След скоростната подмяна
на остарели машини и съоръжения на дневен ред е ренови
рането на старите стопански постройки и изграждането
на нови високотехнологични сгради. Препоръката ми към
фермерите е още при изготвяне на инвестиционните
проекти да залагат в заданието и монтаж на фотоволта
ични системи по покривите, за да се запазва свойството
на плодородната земя, а именно да ражда. По този начин
освен основен източник на храна, ще бъдат производител
и на енергия. Използвам възможността да изкажа своето
признание и благодарност към всички фермери, за това че
се грижат за съществуването ни. Пожелавам им да бъдат
здрави, сплотени и винаги обнадеждени!