ПЕЧМАТИК STRASSMAYR

за машинно изкърпване на дупки по технологията „печматик“