Политика за управление на качеството

Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

ПОЛИТИКАТА НА СОЛИД БИЛД ГРУП Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За осъществяването на тази политика, ръководството на „Солид Билд Груп“ ЕООД насочва усилията си в следните направления:

  • Утвърждаване на компанията като конкурентен изпълнител на висококачествени строително-монтажни работи в областта на промишленото и гражданското, транспортното и инфраструктурното строителство;
  • Разширяване на пазарния дял и въвеждане на нови технологии при изпълнение на строително-монтажни работи в областта на промишленото и гражданското, транспортното и инфраструктурното строителство;
  • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на ИСУ;
  • Въвеждане и изпълнение на дейности по опазване на околната среда и управление на риска при работа с цел предотвратяване на замърсяванията недопускане на наранявания;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
  • Поддържане на дейностите на дружеството на съответствие с нормативните и другите, приети от нас изисквания, отнасящи се до управлението на значимите аспекти на околната среда и осигуряването на ЗБУТ и пътна безопоастност;
  • Извършване на ефективен мониторинг относно опазването на околната среда и осигуряването на ЗБУТ, както и спазване на нормативните изисквания във връзка с безопасността на движението по пътищата;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната система за управление.

За изпълнението на тези Политики и реализиране на поставените цели в Солид Билд Груп е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 и ISO 39001:2014.

За повече информация: