„Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон „ в УПИ IX – училище , кв.32 по ПУП на с. Житница , Община Калояново , Област Пловдив